Logo Smeg

Persondatapolitik til jobansøgere

Smeg Danmark ønsker at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger som led i ansættelsesprocessen.

Den Dataansvarlige
Den Dataansvarlige for dine personoplysninger er Smeg Danmark, Filial AF Smeg Sverige AB, Sverige, CVR nr. 32778577 (herefter benævnt "Smeg" eller "vi") med registreret adresse på Vesterbrogade 39, 1620 København.
Du kan kontakte Smeg ved at skrive til adressen ovenfor eller ved at sende en e-mail til privacy@smeg.se


Hvordan vi indsamler dine personoplysninger
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, for eksempel når du ansøger om et job ved at sende din ansøgning via e-mail eller vores hjemmeside. Vi kan også indsamle dine personoplysninger fra tredjeparter såsom rekrutteringsbureauer, som assisterer Smeg i ansættelsesprocesser, samt skoler og universiteter, som er en del af specifikke samarbejdsprojekter. Når en ansøgning er modtaget, kan vi også indsamle dine oplysninger gennem vores jobsamtale med dig og gennem spørgeskemaer, der bruges til bedre at forstå dine kvalifikationer, erfaring og tidligere beskæftigelse.

Personoplysninger, der indsamles, samt formål og retsgrundlag for behandling
I løbet af ansættelsesprocessen vil Smeg behandle dine personlige og kontaktoplysninger, såsom navn, fødselsdato, telefonnummer, fysiske adresse og e-mailadresse. Vi beder dig også om at specificere, hvilke ledige stillinger du søger, at inkludere information om din uddannelse, kvalifikationer og erhvervserfaring i vores formularer, samt at oplyse om du har familiemedlemmer, der arbejder for Smeg med henblik på at sikre transparens i vores ansættelsesprocesser. Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

  1. Administration af ansættelsesprocessen: at modtage din ansøgning og foretage en overordnet screening af ansøgningen, samt general HR administration;
  2. Vurdering af ansøgning: at vurdere din egnethed til stilingen;
  3. Compliance med vores retlige forpligtelser, inklusiv forpligtelser vedrørende ligestilling.

Vi skal ikke indhente dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Vi indsamler oplysningerne med henblik på at tage alle de nødvendige skridt inden vi indgår en kontrakt med dig, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, og med henblik på at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c, såsom diskriminationslovgivningen. Af denne grund kan vi også indsamle særlige kategorier af personoplysninger, inklusiv helbredsoplysninger (f.eks. hvis du har særlige behov), når denne information er relevant for den pågældende stilling og inden for de grænser, der følger af lovgivningen, såsom arbejdsretlig lovgivning, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra b.
Personoplysningerne er obligatoriske. Hvis du ikke giver os dine oplysninger, er vi ikke i stand til at inkludere dig i ansættelsesprocessen.
For så vidt angår oplysninger om eventuelle familiemedlemmer, der arbejder for Smeg, er det din pligt at kommunikere indholdet af denne politik til sådanne familiemedlemmer.

Hvordan vi behandler dine personoplysninger
Dine data vil blive behandlet af autoriseret personale, som er involveret i ansættelsesprocessen, ved brug af it-systemer og manuelle systemer. Vi har implementeret specifikke sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. For eksempel, når det er nødvendigt for at behandle særlige kategorier af personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, vil vi implementere tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der omfatter aflåsning af fysiske dokumenter.

Hvor længe vi behandler dine personoplysninger
Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål. Vi vil opbevare dine oplysninger i løbet af ansættelsesprocessen samt i yderligere 12 måneder efter at ansættelsesprocessen er afsluttet. Ved udløbet af denne periode, vil vi slette dine personoplysninger, bortset fra i de tilfælde, hvor du er blevet ansat. Med henblik på at rekruttere personale med specifikke kompetencer og kvalifikationer, og for at opbevare dokumentation for deres ansøgning i tilfælde af nye ledige stillinger, vil vi – med vedkommendes samtykke – opbevare personoplysninger om velkvalificerede ansøgere i mere end 12 måneder fra afslutningen af ansættelsesprocessen. I disse tilfælde vil oplysningerne blive opbevaret i op til 2 år fra afslutningen af den ansættelsesproces, den pågældende var en del af.

Hvem vi deler dine personoplysninger med
Dine personoplysninger vil blive behandlet af autoriseret personale og tredjeparters personale, som agerer på vegne af og under Smegs instrukser som databehandlere. Dette omfatter virksomheder, der har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af vores it-systemer og som tilvejebringer online services. For eksempel vil dine oplysninger blive delt med Smeg Nordic AB, en Svensk virksomhed som hjælper os i ansættelsesprocessen.
Dine data vil blive videregivet til rekrutteringsbureauer, konsulenthuse og andre enheder, der agerer som selvstændigt dataansvarlige, og til myndigheder til hvem dine oplysninger videregives med henblik på at overholde vores retlige forpligtelser.
Dine oplysninger kan også blive videregivet til andre virksomheder i koncernen, særligt hvis det er nødvendigt af hensyn til Smeg koncernens behov.
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EØS.

Dine rettigheder
Du har visse rettigheder i relation til dine personoplysninger, herunder retten til at gøre indsigelse under visse omstændigheder. Du kan til enhver tid og gebyrfrit udøve dine rettigheder ved at benytte de kontaktoplysninger, der er angivet under "Dataansvarlig". Smeg vil foretage det nødvendige med henblik på at facilitere udøvelsen af dine rettigheder.
Du har ret til:

  • At modtage bekræftelse på, hvorvidt oplysninger om dig behandles, at få adgang til indholdet af oplysningerne og få en kopi heraf (ret til indsigt);
  • At opdatere, ændre og/eller berigtige dine personoplysninger (ret til berigtigelse);
  • At anmode om, at dine personoplysninger slettes eller behandlingen begrænses i den udstrækning dette tillades ifølge GDPR, herunder hvis oplysningerne er blevet behandlet i strid med lovgivningen, eller hvis opbevaringen ikke er nødvendig i henhold til de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet og behandlet (ret til sletning og ret til begrænsning);
  • Til enhver tid at trække dit samtykke tilbage uden at det berører lovligheden af den behandling, der blev gennemført baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen (retten til at trække et samtykke tilbage);
  • I nogle tilfælde at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og læsbart format og anmode om at oplysningerne transmitteres til en anden dataansvarlig, hvis teknisk muligt (ret til dataportabilitet);
  • At gøre indsigelse mod behandlingen i visse situationer (dette er f.eks. muligt, hvis vi ikke behøver behandle oplysningerne for at opfylde kontraktmæssige eller andre juridiske krav samt i forbindelse med direkte markedsføring) (ret til indsigelse);
  • Ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling.


Hvis du har mistanke om, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du har en klage i forbindelse med vores behandling, som ikke er blevet løst, kan du sende en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, du bor i, eller hvor den påståede krænkelse har fundet sted.